Statut UKS

Statut Uczniowskiego Klubu Sportowego Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie zwykłe kultury fizycznej nosi nazwę "Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.........." zwane dalej "Klubem".

§2

Siedzibą Klubu jest........................

§3

Klub działa na terenie powiatu.....................

§4

Klub działa na podstawie "Ustawy o Kulturze Fizycznej" i statutu.

§5

Klub posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do ewidencji starosty..............

§6

Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§7

Klub jako osoba prawna może być członkiem innych stowarzyszeń i związków.

§8

 1. Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
 2. Do realizacji zadań regulaminowych Klub może zatrudniać pracowników

Rozdział 2

Cele i środki działania

§9

 1. Celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psycho-fizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia.
 2. Integracja środowisk uczniowskich, rodzicielskich, nauczycielskich i sympatyków Klubu.

§10

Klub realizuje swoje cele, o których mowa w §9, w szczególności przez: 1)         programowanie działalności sportowo-rekreacyjnej 2)         organizowanie imprez 3)         organizowanie współzawodnictwa 4)         szkolenie i doszkalanie wolontariuszy 5)         organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo-rekreacyjnym 6)         tworzenie zespołów systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prewencji zdrowotnej 7)         tworzenie warunków dla udostępnienia sprzętu, urządzeń i obiektów sportowych 8)         działanie na rzecz zwiększania ilości urządzeń i obiektów sportowych 9)         drukowanie i kolportowanie wydawnictw, folderów i ulotek 10)     współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w celu zabezpieczenia środków finansowych 11)     prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem

Rozdział 3

Członkowie Klubu ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Klubu dzielą się na:
 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§12

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu są osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i uczestniczące w systemie działalności Klubu.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§13

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte uchwałą Zarządu Klubu i zadeklarują pomoc materialno-fizyczną.

§14

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu osobom prawnym lub fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej.

§15

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1)       biernego i czynnego prawa wyborczego 2)       zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu 3)       korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu
 1. Członkowie honorowi i wspierający Klubu posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§16

Członkowie Klubu są zobowiązani do: 1)       aktywnej działalności na rzecz rozwoju działalności Klubu 2)       przestrzegania regulaminu oraz przepisów obowiązujących w kulturze fizycznej 3)       dbanie o przestrzeganie zasad postępowania określonych aktami prawnymi i normami współżycia 4)       opłacanie rocznej składki członkowskiej na rzecz Klubu

§17

 1. Członkowstwo Klubu ustaje w przypadku:
1)       wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu 2)       rozwiązania się stowarzyszenia 3)       wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu
 1. Zawieszenie w prawach członkowskich przez Zarząd Klubu w wyniku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
 2. Zawieszenie członka w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w działalności programowej Klubu.

§18

Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się ponownie do Zarządu lub Walnego Zebrania Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu

§19

Władzami Klubu są: 1)       Walne Zebranie Klubu 2)       Zarząd 3)       Komisja Rewizyjna

§20

 1. Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Klubu.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby pochodzących z wyboru na Walnym Zebraniu Klubu.

Rozdział 5

Walne Zebranie Klubu

§21

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Klubu zwołane przez Zarząd raz na cztery lata.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy: 1)         uchwalenie generalnych kierunków działalności Klubu 2)         rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu 3)         udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 4)         wybór w głosowaniu jawnym lub tajnym Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej 5)         nadawanie godności Prezesa i Członka Honorowego 6)         uchwalenie wysokości składki członkowskiej 7)         podejmowanie uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu się Klubu 8)         rozpatrywanie odwołań od Uchwały Zarządu Klubu w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Klubu

§23

W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział: 1)       z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem wyborczym - Członkowie Zwyczajni Klubu 2)       z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - Członkowie Honorowi i Wspierający

§24

O terminie, miesiącu i porządku Walnego Zebrania Klubu, Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zebrania.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu może być zwołane przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ½ ogólnej liczby Członków Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Rozdział 6

Zarząd Klubu

§26

 1. Zarząd Klubu skład się z 5-9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Klubu może być wybierany w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności przez Walne Zebranie Klubu.
 3. Członkowie Zarządu Klubu wybierani są przez Walne Zebranie Klubu po wyborze Prezesa.

§27

Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 1)         reprezentowanie Klubu na zewnątrz 2)         realizowanie programów i planów w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu kultury fizycznej oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu 3)         występowanie w sprawach:
 1. a) dotacji dla Klubu
 2. b) szkolenia i doszkalania kadr wolontariuszy
 3. c) budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami kultury fizycznej
 4. d) wnioskowanie rozdziału środków na kulturę fizyczną
4)         zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z odpowiednimi przepisami 5)         uchwalenie planów działania i planów finansowych Klubu 6)         ocena działalności merytorycznej członków 7)         rozpatrywanie odwołań według kompetencji 8)         podejmowanie uchwał w sprawie członkowstwa Klubu w innych stowarzyszeniach i jego udziału w podmiotach gospodarczych 9)         powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie wydziałów i komisji problemowych, działających na podstawie regulaminów 10)     rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Klubu według kompetencji 11)     podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu

§28

Zarząd Klubu może zgodnie z potrzebami powoływać w drodze uchwały stałe lub doraźnie działające zespoły wolontariuszy skupionych w Klubie.

§29

 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§30

 1. Zarząd może wybierać ze swojego grona Prezydium w składzie 4 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 2. Prezydium działa w okresach między posiedzeniami Zarządu.
 3. Zakres uprawnień Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
 4. Prezydium odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 tygodni.

Rozdział 7

Komisja Rewizyjna

§31

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekłada Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Klubu z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna ma prawo zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

Rozdział 8

Nagrody, wyróżnienia i kary

§32

Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla kultury fizycznej wolontariuszy.

§33

 1. Klub może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i korporacyjnych wolontariuszom i pracownikom.
 2. Najwyższym wyróżnieniem Klubu jest nadanie dla szczególnie zasłużonych w rozwoju kultury fizycznej wolontariuszy tytułu "Honorowy Członek Uczniowskiego Klubu Sportowego Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej............" i "Honorowy Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej............".

§34

 1. Klub ma prawo nakładania kar na:
1)         członków Klubu 2)         działaczy
 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określają przepisy prawa państwowego oraz regulamin dyscyplinarny Klubu uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 9

Majątek i fundusze Klubu

§35

 1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
1)       wpływy z zawodów organizowanych przez Klub 2)       dotacje 3)       roczne składki członków Klubu 4)       darowizny i zapisy 5)       dochody z majątku 6)       dochody z działalności gospodarczej 7)       inne wpływy
 1. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się na realizację celów statutowych.

§36

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie Prezesa jednego i jednego z Wiceprezesów lub dwóch innych członków Zarządu wyznaczonych przez Prezesa.

Rozdział 10

Zmiana regulaminu i rozwiązanie Klubu

§37

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§38

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.