Regulamin UKS

Regulamin Ogniska lub Uczniowskiego Klubu Sportowego Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie zwykłe kultury fizycznej nosi nazwę "Ognisko lub Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej" zwane dalej "Ognisko-Klub".

§2

Siedzibą Ogniska-Klubu jest........................

§3

Ognisko-Klub działa na terenie powiatu........................

§4

Ognisko-Klub działa na podstawie Rozdziału 6 art. 40 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" i regulaminu.

§5

Ognisko-Klub nie posiada osobowości prawnej i jest zgłoszone do ewidencji starosty........................

§6

Ognisko-Klub używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.

§7

 1. Ognisko-Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków.
 2. Do realizacji zadań regulaminowych Ognisko-Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§8

Celem Okniska-Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej, podnoszenie sprawności psycho-fizycznej, profilaktyka zdrowotna i popularyzacja zdrowego stylu życia.

§9

Ognisko-Klub realizuje swoje cele, o których mowa w §8, w szczególności przez:
 1. Programowanie działalności sportowo-rekreacyjnej.
 2. Organizowanie imprez.
 3. Organizowanie współzawodnictwa.
 4. Szkolenie i doszkalanie wolontariuszy.
 5. Organizowanie kolonii, obozów i innych form wypoczynku z programem sportowo-rekreacyjnym.
 6. Tworzenie zespołów systematycznego uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i prewencji zdrowotnej.
 7. Tworzenie warunków dla udostępnienia sprzętu, urządzeń i obiektów sportowych.
 8. Działanie na rzecz zwiększania ilości urządzeń i obiektów sportowych.
 9. Drukowanie i kolportowanie wydawnictw, folderów i ulotek.
 10. Współpracę z osobami fizycznymi w celu zabezpieczenia środków finansowych.

Rozdział 3

Członkowie Ogniska-Klubu ich prawa i obowiązki

§10

Członkowie Ogniska-Klubu dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Honorowych

§11

 1. Członkami zwyczajnymi Ogniska-Klubu są osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju kultury fizycznej i uczestniczące w działalności programowej Ogniska-Klubu.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§12

Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Ogniska-Klubu na wniosek Zarządu osobom fizycznym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju kultury fizycznej.

§13

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1)       biernego i czynnego prawa wyborczego

2)       zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Ogniska-Klubu

3)       korzystanie z uprawnień członkowskich wynikających z regulaminowej działalności Ogniska-Klubu

 1. Członkowie honorowi Ogniska-Klubu posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

§14

 1. Członkowie Ogniska-Klubu są zobowiązani do:

1)         aktywnej działalności na rzecz rozwoju działalności Ogniska-Klubu

2)         przestrzegania regulaminu oraz przepisów obowiązujących w kulturze fizycznej

3)         dbanie o przestrzeganie zasad postępowania określonych aktami prawnymi i normami współżycia

4)         opłacanie rocznej składki członkowskiej na rzecz Ogniska-Klubu

§15

 1. Członkowstwo Ogniska-Klubu ustaje w przypadku:

1)       wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu

2)       rozwiązania się stowarzyszenia

3)       wykluczenie na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu

 1. Zawieszenie w prawach członkowskich przez Zarząd Ogniska-Klubu w wyniku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Zawieszenie członka w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu go uprawnień regulaminowych, a w szczególności prawa do udziału w działalności programowej Ogniska-Klubu.

§16

Od uchwały Zarządu Ogniska-Klubu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje prawo odwołania się ponownie do Zarządu lub Walnego Zebrania Ogniska-Klubu.

Rozdział 4

Władze Ogniska-Klubu

§17

Władzami Ogniska-Klubu są:

1)       Walne Zebranie Ogniska-Klubu

2)       Zarząd

3)       Komisja Rewizyjna

§18

 1. Kadencja władz Ogniska-Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Ogniska-Klubu.
 2. Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowych członków w miejsce tych, którzy ubyli w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekroczyć ½ ogólnej liczby pochodzących z wyboru na Walnym Zebraniu Ogniska-Klubu.

Rozdział 5

Walne Zebranie Ogniska-Klubu

§19

Najwyższą władzą Ogniska-Klubu jest Walne Zebranie Ogniska-Klubu zwołane przez Zarząd raz na cztery lata.

§20

Do kompetencji Walnego Zebrania Ogniska-Klubu należy:

1)         uchwalenie generalnych kierunków działalności Ogniska-Klubu

2)         rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Ogniska-Klubu

3)         udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

4)         wybór w głosowaniu jawnym lub tajnym Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5)         nadawanie godności Prezesa i Członka Honorowego

6)         uchwalenie wysokości składki członkowskiej

7)         podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu i rozwiązaniu się Ogniska-Klubu

8)         rozpatrywanie odwołań od Uchwały Zarządu Ogniska-Klubu w sprawie wykluczenia i zawieszenia w prawach członka Ogniska-Klubu

§21

W Walnym Zebraniu Ogniska-Klubu biorą udział:

1)       z głosem stanowiącym oraz czynnym prawem wyborczym - Członkowie Zwyczajni Ogniska-Klubu

2)       z głosem doradczym i biernym prawem wyborczym - Członkowie Honorowi

§22

O terminie, miesiącu i porządku Walnego Zebrania Ogniska-Klubu, Zarząd Ogniska-Klubu zawiadamia członków co najmniej na 15 dni przed terminem Zebrania.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Ogniska-Klubu może być zwołane przez Zarząd Ogniska-Klubu z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej ½ ogólnej liczby Członków Ogniska-Klubu.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Ogniska-Klubu zwoływane jest przez Zarząd Ogniska-Klubu w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Rozdział 6

Zarząd Ogniska-Klubu

§24

 1. Zarząd Ogniska-Klubu skład się z 5-9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 2. Prezes Ogniska-Klubu może być wybierany w odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności przez Walne Zebranie Ogniska-Klubu.
 3. Członkowie Zarządu Ogniska-Klubu wybierani są przez Walne Zebranie Ogniska-Klubu po wyborze Prezesa.

§25

Do kompetencji Zarządu Ogniska-Klubu należy:

1)         reprezentowanie Ogniska-Klubu na zewnątrz

2)         realizowanie programów i planów w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu kultury fizycznej oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Ogniska-Klubu

3)         występowanie w sprawach:

 1. a) programowych Ogniska-Klubu
 2. b) szkolenia i doszkalania kadr wolontariuszy
 3. c) budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu i urządzeń zgodnie z potrzebami kultury fizycznej

4)         zarządzanie majątkiem i funduszami Ogniska-Klubu zgodnie z odpowiednimi przepisami

5)         uchwalenie planów działania i planów finansowych Ogniska-Klubu

6)         ocena działalności merytorycznej członków

7)         rozpatrywanie odwołań według kompetencji

8)         rozstrzyganie sporów związanych z działalnością Ogniska-Klubu według kompetencji

9)         podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Ogniska-Klubu

§26

Zarząd Ogniska-Klubu może zgodnie z potrzebami powoływać w drodze uchwały stałe lub doraźnie działające zespoły wolontariuszy skupionych w Ognisku-Klubie.

§27

 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

Rozdział 7

Komisja Rewizyjna

§28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole całokształtu działalności Ogniska-Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
 3. Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu Ogniska-Klubu sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekłada Zarządowi.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Ogniska-Klubu z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna ma prawo zgłoszenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Ogniska-Klubu.

Rozdział 8

Nagrody, wyróżnienia i kary

§29

Ognisko-Klub ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla kultury fizycznej wolontariuszy.

§30

 1. Ognisko-Klub może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i korporacyjnych wolontariuszom i pracownikom.
 2. Najwyższym wyróżnieniem Ogniska-Klubu jest nadanie dla szczególnie zasłużonych w rozwoju kultury fizycznej wolontariuszy tytułu "Honorowy Członek Ogniska lub Uczniowskiego Klubu Sportowego Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej" i "Honorowy Prezes Ogniska lub Uczniowskiego Klubu Sportowego Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej".

§31

 1. Ognisko-Klub ma prawo nakładania kar na:

1)         członków Ogniska-Klubu

2)         działaczy

 1. Tryb postępowania dyscyplinarnego, jak i rodzaje kar określają przepisy prawa państwowego oraz regulamin dyscyplinarny Ogniska-Klubu uchwalony przez Zarząd.

Rozdział 9

Majątek i fundusze Ogniska-Klubu

§32

 1. Majątek Ogniska-Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek Ogniska-Klubu tworzony jest ze składek.

§33

Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Ogniska-Klubu wymagane jest współdziałanie Prezesa jednego i jednego z Wiceprezesów lub dwóch innych członków Zarządu wyznaczonych przez Prezesa.

Rozdział 10

Zmiana regulaminu i rozwiązanie Ogniska-Klubu

§34

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu lub rozwiązania się Ogniska-Klubu podejmuje Walne Zebranie Ogniska-Klubu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§35

Uchwała o rozwiązaniu Ogniska-Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Ogniska-Klubu.