Historia

1957 - 1960

Wieść o powstaniu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej szybko dotarła do Rzeszowa i obiegła całe województwo, tworząc przychylny klimat dla tej inicjatywy. Dlatego też już 25 maja 1957 roku odbyło się w Rzeszowie spotkanie działaczy, na którym powołano 3-osobową komisję organizacyjną TKKF z Leonardem Grześkowiakiem na czele. Komisja ta przeniosła w teren idee przyświecające tworzeniu TKKF i doprowadziła do wojewódzkiej konferencji założycieli, która zebrała się 27 czerwca 1957 roku w Rzeszowie i przy udziale 56 przedstawicieli z całego województwa wybrała 36-osobowy pierwszy Zarząd Wojewódzki TKKF. W jego skład weszli: Prezes - Stanisław Haber, wiceprezesi: Kazimierz Partyka, Stefan Środa, sekretarz - Julian Pomykała, członkowie prezydium: Lesław Grzegorczyk, Mieczysław Krzan, Jan Bołdak, Kazimierz Cieszyński, Józef Szczepaniak, Andrzej Pociask, członkowie zarządu: Jan Kalisz, Władysław Cyran, Józef Wójtowicz, Władysław Przemykalski, Stanisław Senejko, Maria Kinelowa, Jan Gliwa, Jan Kwasnowski, Augustyn Cwanek, Zbigniew Staruchowicz, Romuald Wilczak, Stanisław Ukarma, Franciszek Żyła, Stanisław Habrat, Henryk Gruszka, Aleksander Kuliński, Adam Węgrzyniak, Aleksander Kuśnierz, Bronisław Gancarz, Eugeniusz Miśków, Kazimierz Niemczyk, Włodzimierz Włodarczyk, Tadeusz Szeliga, Czesław Borzęcki, Maria Prychar, Tadeusz Nitka. Do połowy lipca powstało w województwie 5 pierwszych ognisk TKKF (w Gorlicach, Krośnie, Nisku, Przemyślu i Rzeszowie), a 10 dalszych w trakcie powoływania m.in. w Lesku, Przeworsku, Lubaczowie, Radymnie, Kańczudze i Mielcu. Szczególną inicjatywę w ich tworzeniu wykazali: Maria Prycha, Józef Bezeg, Emil Burzyński, Ryszard Borcz, Eugeniusz Miśków, Kazimierz Wytrzał, Czesław Borzęcki, Leon Fram.

Jednym z pierwszych powstałych już w lipcu 1957 roku ognisk było rzeszowskie. Jego zarząd, w skład którego wchodzili Anna Będowska, Rajmund Lewicki, Tadeusz Lew i Stanisław Porada, zorganizował szereg imprez cieszących się popularnością wśród załóg zakładów pracy. Najwięcej uznania zdobył turniej siatkarzy, w którym startowało ponad 40 zespołów.

Po kilku miesiącach działalności, w grudniu 1957 roku odbyła się I Wojewódzka Konferencja Delegatów Ognisk. Dokonała ona oceny stanu organizacyjnego Towarzystwa i wytyczenia kierunków dalszej działalności. Podkreślano na niej, że platformą działania winien być program Frontu Jedności Narodu, obejmujący m.in. zadania patriotyczne i wychowawcze.

49 lat minęło jak grupa działaczy pragnących uprawiać sport dla własnej przyjemności postanowiła założyć Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W Warszawie to historyczne wydarzenie nastąpiło 3 maja 1957 roku, w Rzeszowie niespełna dwa miesiące później. Powstanie Towarzystwa poprzedziła szeroka konsultacja, w której zabierali głos fachowcy i laicy, młodzi i starsi, mistrzowie sportu i amatorzy wychodzący na boisko od czasu do czasu. Wszystkim przyświecała wówczas zasada działania dla innych i dla siebie. Wielu starszych przekonywało o potrzebie kontynuacji pięknych tradycji Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". I chyba dlatego te pierwsze organizacyjne kroki przebiegały w podniosłej i twórczej atmosferze oraz przy udziale licznej armii działaczy społecznych, reprezentujących niemal wszystkie środowiska.

Następna Konfederacja Delegatów odbyła się 25 lutego 1959 roku, a więc niespełna półtora roku od powstania TKKF. Mogła ona już konkretniej ocenić rozwój Towarzystwa. Działało wówczas 9 ognisk zrzeszających 1267 członków, w tym 340 kobiet. Funkcjonowało 18 zespołów gimnastycznych, 14 sportowych i 16 kulturalno-rozrywkowych. Zorganizowano 105 imprez sportowych, 64 turystycznych i 47 kulturalno-oświatowych. Wokół ognisk skupiało się 179 działaczy, w tym 51 instruktorów społecznych. Wzrosła też liczba związkowych ognisk do 19.

W styczniu 1960 roku obradowała III Wojewódzka Konferencja Delegatów TKKF. Przyjęła ona zmiany w składzie Prezydium Z W Miejsce Jana Bołdaka i Andrzeja Pociaska zajęli Jan Gliwa i Mieczysław Struzik. Oceniła też przebieg pierwszej kampanii sprawozdawczo-wyborczej, mającej na celu wytyczenie zadań dla TKKF na lata 1960-65. W trakcie kampanii stwierdzono, iż liczba ognisk statutowych wzrosła do 14, a związkowych do 33. Wzrosła również o 140 procent liczba członków. ZW ZMS zobowiązał się zorganizować 18 ognisk młodzieżowych. Zaznaczyła się również konkretniej sza współpraca TKKF ze związkami zawodowymi. Szczególnie z zarządami okręgowymi Budowlanych, Handlu i Metalowców, które zainicjowały w ogniskach zakładowych ruch spartakiadowy i turystyczny. W bilansie dokonań akcentowano także pozytywne rezultaty akcji budowy lodowisk, szkolenia organizatorów sportów zimowych, prowadzenia nauki pływania i zdobywania kart pływackich oraz odznak sportowych 15-lecia PRL.

Na konferencji podkreślano, że osiągnięcia TKKF były udziałem ofiarności aktywu społecznego Towarzystwa. Do wyróżniających zaliczono: Annę Będowską, Rajmunda Lewickiego, Eugeniusza Patrosia, Eugeniusza Ungeheuera i Józefa Smerka z Rzeszowa, Bronisława Habrata z Krosna, Stanisława Rajbę i Aleksandra Świerada z Gorlic, Tadeusza Ogonowskiego i Bolesława Ząbkiewicza z Leska, Władysława Kupiszewskiego z Lubaczowa, Zdzisława Maciurzyńskiego z Niska, Mieczysława Strzeleckiego z Jarosławia i Tadeusza Szancera z Przemyśla. Spośród działaczy funkcyjnych Prezydium ZW wyróżniono Kazimierza Partykę i Mieczysława Struzika.

Zarząd - Kadencja 1957-1960:

Prezes: Stanisław Haber,

Wiceprezesi: Kazimierz Partyka, Stefan Środa,

Sekretarz: Julian Pomykała,

Członkowie prezydium: Lesław Grzegorczyk, Mieczysław Krzan, Jan Bołdak, Kazimierz Cieszyński, Józef Szczepaniak, Andrzej Pociask,

Członkowie zarządu: Jan Kalisz, Władysław Cyran, Józef Wójtowicz, Władysław Przemykalski, Stanisław Senejko, Maria Kinelowa, Jan Gliwa, Jan Kwasnowski, Augustyn Cwanek, Zbigniew Staruchowicz, Romuald Wilczak, Stanisław Ukarma, Franciszek Żyła, Stanisław Habrat, Henryk Gruszka, Aleksander Kuliński, Adam Węgrzyniak, Aleksander Kuśnierz, Bronisław Gancarz, Eugeniusz Miśków, Kazimierz Niemczyk, Włodzimierz Włodarczyk, Tadeusz Szeliga, Czesław Borzęcki, Maria Prychar, Tadeusz Nitka.

1961 - 1964

Pod znakiem spartakiad

Nowy okres w historii Towarzystwa zapoczątkowało plenum ZW, które odbyło się 18 maja 1961 roku. Dokonano na nim zmian w składzie Prezydium. Nowym prezesem został Franciszek Fiszer, a sekretarzem Aleksander Subocz. Dotychczasowy prezes Stanisław Haber zachował funkcję wiceprezesa, drugim wiceprezesem został Tadeusz Lew, a skarbnikiem Wojciech Kochman, członkami Prezydium zaś: Janina Sitek, Kazimierz Partyka, Zbigniew Orzechowski i Jerzy Trześniowski. Plenum wyraziło aprobatę dla dotychczasowych kierunków działalności ZW prezes zw TKKF 1961-1970 i wytyczyło nowe zadania, których realizację oceniono na Konferencji Delegatów w lutym 1962 roku. Jak wynika ze sprawozdań, nastąpił znaczny wzrost organizacyjny Towarzystwa. Stan ognisk zamykał się liczbą 67, w tym 22 terenowe i 45 zakładowych, a członków 8670, w tym 2640 kobiet. W branżowych związkach zawodowych najwięcej ognisk notowali: Budowlani - 10, Spożywcy - 7 oraz Państwowcy i Metalowcy po 6.

Jako główny kierunek działalności przyjęto czynne włączanie się do obchodów 1000-lecia państwa polskiego poprzez organizowanie "Spartakiad Tysiąclecia".

Organizacja wielu imprez wymagała większej liczby fachowych kadr. W 557 istniejących wówczas ogniskowych zespołach ćwiczebnych pracowało tylko 174 instruktorów, w tym 21 absolwentów AWF. Stąd też ZW TKKF podjął zadanie szkolenia instruktorów. Dzięki pomocy WKZZ i WKK-FiT przeszkolono ich 97.

W 1964 roku obchodzono uroczyście 20-lecie PRL. Jubileusz ten zbiegł się z podsumowaniem "Spartakiad Tysiąclecia", w których województwo rzeszowskie zajęło w skali krajowej I miejsce, zdobywając puchar Prezesa Rady Ministrów.

Zarząd - Kadencja 1960-1962:

Prezesi: Stanisław Haber, od 1961 r. Franciszek Fiszer,

Wiceprezesi: Kazimierz Partyka, Stefan Środa, od 1961 r. Stanisław Haber, Tadeusz Lew,

Sekretarz: Julian Pomykała, od 1961 r. Aleksander Subocz,

Skarbnik: Mieczysław Struzik, od 1961 r. Wojciech Kochman,

Członkowie prezydium: Jan Gliwa, Mieczysław Krzan, Józef Szczepaniak, Kazimierz Cieszyński, Lesław Grzegorczyk, od 1961 r. Janina Sitek, Kazimierz Partyka, Zbigniew Orzechowski, Jerzy Trześniowski.

Zarząd - Kadencja 1962-1965:

Prezes: Franciszek Fiszer,

Wiceprezesi: Stanisław Haber, Tadeusz Lew,

Sekretarz: Aleksander Subocz,

Skarbnik:Wojciech Kochman.

1965 - 1967

Pod patronatem związków zawodowych

Jakkolwiek TKKF od zarania ściśle współdziałało ze związkami zawodowymi, to symbioza ta została jeszcze bardziej zacieśniona po IV Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF w kwietniu 1965 roku. Zjazd podjął uchwałę o przystąpieniu TKKF do powstałej Ogólnozwiązkowej Federacji Sportu, Wychowania Fizycznego i Turystyki.

Małżeństwo z OFSWFiT przyniosło widoczne efekty w dalszym rozwoju TKKF. Towarzystwo przejęło na swoje barki szkolenie aktywu i kadr instruktorskich, organizację niektórych imprez i utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego d/s ćwiczeń rekreacyjnych w zakładach pracy. Rezultatem zacieśnienia więzi ze zw. zawodowymi i ZMS było zainicjowanie akcji pn. "Sport w rodzinie", polegającej na rozwinięciu szerokiej działalności ognisk na rzecz organizacji wypoczynku i turystyki dla rodzin. Powstało w tym okresie wiele ośrodków wypoczynkowych, m.in. w Myczkowdach, Ulanowie, Kamionce, Golejowie, Wapiennem, Cisnej i Krasiczynie.

Wyrazem wyeksponowania w działalności TKKF wypoczynku po pracy była zmiana systemu i programu organizacji zlotów ognisk, które począwszy od 1958 roku (Kańczuga) poprzez 1959 (Krosno), 1960 (Ustrzyki Dolne), 1961 (Gorlice), 1962 (Przemyśl), 1963 (Tarnobrzeg) i 1965 (Stalowa Wola) miały charakter festynów. W 1966 roku w Mycz-kowcach program zlotu obejmował formy wypoczynkowo-rozrywkowe. Podobnie jak kolejny zlot w 1967 roku w Krasiczynie.

Ścisłe współdziałanie ze zw. zawodowymi oraz ZMS pozwoliło Towarzystwu docierać do nowych środowisk. Na swoje 10-lecie w 1967 roku TKKF mogło się poszczycić okazałym dorobkiem. Jego stan dokumentowały liczby: 28 ognisk terenowych, 231 ognisk zakładowych, 46 277 członków, 4000 działaczy społecznych.

Zarząd - Kadencja 1965-1968

Prezes: Franciszek Fiszer,

Wiceprezesi: Aleksander Subocz, Stanisław Haber,

Sekretarz: Kazimierz Papciak,

Skarbnik: Wojciech Kochman,

Członkowie prezydium: Janina Sitek, Tadeusz Gnyś, Edward Wróbel, Tadeusz Lew, Jerzy Trześniowski,

Członkowie zarządu: Tadeusz Augustyn, Stanisław Augustyn, Roman Barański, Stefan Bilski, Ryszard Borcz, Adam Chmielowski, Janusz Chyliński, Bogusław Czerwiński, Edward Dzikiewicz, Stanisław Gajerski, Kazimierz Grzybek, Wanda Habrat, Stanisław Hasny, Zbigniew Koim, Michalina Kolbusz, Roman Korczak, Andrzej Kosiorowski, Józef Krawczyk, Zbigniew Kruczek, Władysław Lewicki, Kazimierz Partyka, Ryszard Pasławski, Anna Pusz, Stanisław Rajba, Filomena Rajzer, Zbigniew Rybak, Władysław Sieniawski, Franciszek Starakiewicz, Józef Szczepaniak.

 

1968 - 1971

Awans siatkówki i kometki

Kolejny etap w dziejach TKKF zapoczątkował VI Wojewódzki Zjazd Delegatów obradujący w marcu 1968 roku. Dokonano na nim dość istotnych zmian personalnych. W skład Zarządu Wojewódzkiego wybrano 41 działaczy, w tej liczbie sporo ludzi nowych, którzy reprezentowali nie tylko ogniska związkowe, ale także młodzieżowe organizowane przez ZMS. Prezesem pozostał nadal Franciszek Fiszer, ale w skład Prezydium weszli: Władysław Lewicki, Bogdan Marchut, Antoni Rajzer i Zbigniew Pretorius. Wkrótce jednak nastąpiła zmiana sternika Towarzystwa. Funkcję prezesa powierzono Stefanowi Bilskiemu, a do Prezydium weszli: Mieczysław Doskocz i Andrzej Kosiorowski. Powołano też 4 komisje, których przewodniczącymi zostali: rozwoju organizacyjnego - Aleksander Subocz, programowo-szkoleniowej - Tadeusz Lew, rekreacji fizycznej kobiet - Janina Sitek i ćwiczeń rekreacyjnych - Ferdynand Porzuczek.

Zimą zainicjowano wspólnie z gazetą "Nowiny Rzeszowskie", cieszący się ogromną popularnością konkurs "1000 Lodowisk". Powstawały niekiedy wręcz pełnowymiarowe boiska do hokeja na lodzie, a tworzone "ślizgawki" obfitowały w ciekawą dekorację, były oświetlone i zradiofonizowane. Pomysłowość organizatorów powodowała organizację wielorakich form gier i zabaw na lodzie, poczynając od festynów, korowodów przebierańców, kończąc na tworzeniu drużyn hokeja, a nawet organizowaniu szkolnych zajęć wychowania fizycznego.

Coraz większą popularnością cieszyła się gra w kometkę. W wielu środowiskach stanowiła ona podstwę w organizowanej rekreacji fizycznej. Szczególnie wyróżniającymi się ogniskami były: "Delta" Mielec, "Turkus" Stalowa Wola, "Relax" Rzeszów, "Prządki" Krosno, "Przystań" Przemyśl i "Relax" Łańcut, które w ogólnopolskim turnieju o puchar Zarządu Głównego TKKF zdobywały liczne laury.

Tak więc można jednoznacznie stwierdzić, że właśnie TKKF był kolebką współczesnego badmintona, a tacy propagatorzy, jak: Bolesław Zacharski, Ewa i Antoni Rajzer, Wiesław Magryś, Roman Koterba, Stanisław Dybaś, Stefan Bilski, Marian Marciniec, Wiesław Filipczak, Stanisław Kowal, Adam Chmielowski, Roman Korczak, Władysław Sieniawski, stali się jego prekursorami.

Inną formą współzawodnictwa sportowo-rekreacyjnego były "Igrzyska Młodzieży Pracującej". Inicjatywa ta szczególnie podatny grunt spotkała w dużych zakładach pracy Rzeszowa, Mielca, Dębicy, Przemyśla i Stalowej Woli, ale również i w środowiskach małych miast, takich jak: Kolbuszowa, Łańcut, Przeworsk czy Kańczuga. W "Igrzyskach Młodzieży Pracującej" w 1972 roku uczestniczyło ponad 14 tys. osób. Podobne znaczenie i aktywność wywoływały akcje pn. "Olimpiady Szkół Zawodowych" i "Konkurs Hoteli Pracowniczych". Propagatorami i organizatorami tych imprez byli: Wiesław Goliński, Józef Jabłoński, Mieczysław Czarniecki, Wiktoria Kryłowska, Emil Płodzień i Jerzy Jastrzębski.

Nie sposób w tym miejscu pominąć aktywizującą rolę zatrudnionych w Zarządzie Wojewódzkim TKKF pracowników, spośród których Kazimierz Papciak był kierownikiem biura, Stanisław Dybaś i Marian Marciniec programowo-organizacyjnymi kierownikami, a Czesława Lew główną księgową.

Zarząd - Kadencja 1968-1972

Prezesi: Franciszek Fiszer (do 1970 r.), Stefan Bilski (od 1970 r.),

Wiceprezesi: Aleksander Subocz, Tadeusz Lew,

Sekretarz: Kazimierz Papciak,

Skarbnik: Władysław Lewicki,

Członkowie prezydium: Janina Sitek, Bogdan Marchut, Antoni Rajzer, Edward Wróbel, Jerzy Trześniowski, Zbigniew Pretorius,

Członkowie zarządu: Tadeusz Augustyn, Jerzy Barański, Roman Barański, Jan Bereś, Ryszard Borcz, Edmund Brymora, Aleksander Byczkowski, Adam Chmielowski, Ryszard Cieślik, Maria Dańko, Julia Dziadosz, Edward Dzikiewicz, Kazimierz Grzybek, Stanisław Haber, Stanisław Hasny, Adam Hepnar, Zbigniew Koim, Andrzej Kosiorowski, Bolesław Kozłowski, Józef Krawczyk, Zbigniew Kruczek, Celina Krzykalska, Tadeusz Oppenauer, Bolesław Porada, Edmund Piotrowski, Tadeusz Słoniec, Władysław Sieniawski, Marian Stec, Andrzej Wiktor, Jan Wojnar, Mieczysław Doskocz, Janina Rzucek.

1972 - 1977

Przed i po reorganizacji

W dniu 14 kwietnia 1972 roku odbył się VII Zjazd Delegatów RTKKF, na którym delegaci Ognisk TKKF prezentowali swój dorobek, a był on imponujący, np. w 1972 roku do udziału w konkursie lodowisk zgłoszono 800 obiektów, na starcie biegów przełajowych stanęło ponad 42 tys. uczestników, w ramach konkursu wybudowano 237 prostych urządzeń, w tym: 58 boisk do kometki, 18 ścieżek zdrowia, 15 placów do gier i zabaw oraz 20 tzw. zielonych sal.

W wyniku nowego podziału administracyjnego i "okrojenia" województwa rzeszowskiego z 308 ognisk statutowych pozostało 89, w tej liczbie nowe Ognisko TKKF "Śródmieście", które przejęło majątek zlikwidowanego Zarządu Miejskiego w Rzeszowie.

Zarząd - Kadencja 1972-1977

Prezes: Stefan Bilski,

Wiceprezesi: Tadeusz Lew, Aleksander Subocz,

Sekretarz: Kazimierz Papciak, od 1974 r. Henryk Miś,

Skarbnik: Bronisław Rudnicki,

Członkowie prezydium: Mieczysław Doskocz, Andrzej Kosiorowski, Władysław Lewicki, Antoni Rajzer, Janina Sitek, Wiesław Stępkowski, od 1974 r. Janina Rzucek, Zenon Gamracki, Roman Haba, Janusz Lewkowicz, Jan Skowronek, członkowie zarządu: Władysław Sieniawski, Tadeusz Augustyn, Edward Borek, Ryszard Borcz, Henryk Czerwiński, Ryszard Cieślik, Jan Chwostek, Edward Dzikiewicz, Władysław Dąbrowa, Janina Dronka, Kazimierz Grzybek, Adam Hepnar, Zbigniew Koim, Władysław Kotowicz, Bolesław Kozłowski, Józef Krawczyk, Leszek Kruczek, Józef Kusztal, Janina Latała, Ryszard Makowski, Barbara Ocytko, Jadwiga Jendruch, Andrzej Skupień, Tadeusz Słoniec, Stanisław Stychno, Bolesław Then, Marta Ulanowska, Roman Barański, Edmund Piotrowski.

1978 - 1981

W nowych warunkach

Istotny zwrot w działalności Towarzystwa nastąpił w nowej kadencji, w której zmieniały się zarówno władze jak i warunki do działania. VIII Zjazd Delegatów, który odbył się 16 marca 1977 roku, wybrał nowe władze. Prezesem pozostał nadal Stefan Bilski, a funkcje wiceprezesów powierzono Zenonowi Gamrackiemu i Andrzejowi Pieczonce. Do Prezydium ZW wybrano Bronisława Rudnickiego, Ryszarda Pasławskiego, Janinę Rzucek, Aleksandra Korpantego i Wiesława Stępkowskiego. Wkrótce nastąpiły zmiany. Ze stanowiska prezesa zrezygnował Stefan Bilski. Jego miejsce zajął Aleksander Subocz.

Kolejne zmiany miały miejsce w marcu 1980 roku. Z funkcji prezesa zrezygnował Aleksander Subocz, a na jego miejsce wybrano Zenona Gamrackiego.

Złożona sytuacja społeczno-gospodarcza, jaka ukształtowała się u schyłku kadencji, spowodowała konieczność zweryfikowania dotychczas funkcjonującego modelu kultury fizycznej, w tym także działań Towarzystwa. Akcja sprawozdawczo-wyborcza w ogniskach na przełomie 1980/81 roku odbywała się w atmosferze transformacji zgodnych z powszechnym duchem odnowy kraju. Zawirowania społeczne oraz trudne położenie finansowe Polski i zdecydowanej większości rodzin powodowało przewartościowanie w hierarchii potrzeb codziennego życia na niekorzyść uczestnictwa w masowej kulturze fizycznej, co spowodowało regres w rozwoju działalności TKKF.

W 1980 roku działało tylko 31 ognisk regulaminowych, a 44 zawiesiło działalność. Mimo wielu zabiegów ze strony działaczy TKKF-owskich w sierpniu 1981 roku było tylko 55 ognisk statutowych i regulaminowych, a na koniec tego roku 50...

Zarząd - Kadencja 1977-1981

Prezesi: Stefan Bilski, od 1977 r. Aleksander Subocz,

Wiceprezesi: Zenon Gamracki, Andrzej Pieczonka, sekretarz - Henryk Miś, od 1977 r. Joanna Wiktor,

Skarbnik: Bronisław Rudnicki,

Członkowie prezydium: Wiesław Stępkowski, Janina Rzucek, Wojciech Kochman, Aleksander Korpanty, Ryszard Pasławski,

Członkowie zarządu: Zbigniew Koim, Zdzisław Betlej, Wacław Gregorczyk, Ewa Drużbicka, Władysław Plaskacz, Józef Witek, Eugeniusz Josse, Ryszard Klaczkowski, Marek Soja, Zofia Duch, Tadeusz Lew, Roman Haba, Władysław Lewicki, Janusz Lewkowicz, Józef Knurek, Andrzej Łabudzki, Barbara Samocka, Janina Latała, Elżbieta Chmiel, Janina Sitek.

1982 - 1986

Trudny okres

Po IX Wojewódzkim Zjeździe Delegatów, który odbył się we wrześniu 1981 roku, Towarzystwo wkroczyło w bardzo trudny okres swojej działalności. Wyraźny spadek aktywności społecznej miał swoje odbicie także w kulturze fizycznej, a tym samym w TKKF.

Przed nowo wybranym Zarządem, któremu przewodniczył Zenon Gamracki, stanęły niezwykle trudne zadania. Dla ich realizacji WTKKF powołał komisje, którym przewodniczyli: organizacyjnej - Kazimierz Partyka i programowo-rekreacyjnej Jan Grodzki. Powierzył on członkom Prezydium zadanie opieki nad poszczególnymi ogniskami. Nastąpiły też w łonie kierownictwa zmiany kadrowe. Na miejsce wiceprezesa Henryka Pilawskiego wybrano Joannę Wiktor, a funkcję urzędującego sekretarza powierzono Antoniemu Lewowi.

W roku 1983 wprowadzono zmiany w Statucie WTKKF oraz podpisano porozumienie z Wojewódzkim Związkiem Spółdzielczości Mieszkaniowej w sprawie dalszego współdziałania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w miejscu zamieszkania i tworzenia lepszych warunków do prowadzenia rekreacji fizycznej mieszkańców osiedli. W wyniku realizacji porozumienia wybudowano w Rzeszowie, na Osiedlu "Gwardzistów" (obecnie "Kmity"), pawilon z kompleksem urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz ścieżkę zdrowia, a na Osiedlu Nowe Miasto kort tenisowy. W Łańcucie staraniem działaczy TKKF powstał osiedlowy ośrodek sportowy, którego gospodarzem zostało ognisko "Relax". Rozpoczęto popularyzację bardzo atrakcyjnej gry o nazwie "ringo". Takie jej walory, jak: łatwość w przyswajaniu zasad, wpływ na wszechstronny rozwój psychofizyczny i małe koszty finansowe, zdecydowały, że szybko zdobywała wielu zwolenników. Głównym ośrodkiem popularyzacji ringo stało się Ognisko "Nil" w Kolbuszowej na czele z Bogusławem Rychlickim, późniejszym mistrzem Polski, Europy i Świata w kategorii "weteran". Tam organizowano kilka cykli turniejów o "Puchar Nilu", zaś w Rzeszowie z inicjatywy ogniska TKKF "Iskra" w dniach 4 i 5 sierpnia 1983 roku goszczono najlepszych graczy w ringo na rozgrywanych tu mistrzostwach Polski. Głównymi organizatorami tej pięknej imprezy byli działacze ZSMP i WTKKF - Jacek Piekiełek, Adam Gajdek, Andrzej Głodzik, Bogusław Rychlicki, Marek Borejko, Zbigniew Mroczka.

W 1983 roku nastąpił w dwóch dalszych latach nieznaczny wzrost liczby imprez i ich uczestników. Największe zainteresowanie zyskały imprezy cykliczne, turnieje w siatkówce, szachach, tenisie stołowym i brydżu sportowym, a także zainicjowane rozgrywki w tenisie ziemnym. Rywalizacja w ping-pong, ostra walka i dużo emocji.

Do ognisk, które wyróżniały się organizacją tego typu rozgrywek, należały: "Schron", "Łączność", "Turkus", "Śródmieście", "Szpital", "Mandacik" w Rzeszowie i "Znicz" w Leżajsku, w których liderami byli kolejno: Wiesław Sznajder, Andrzej Głodzik, Adam Kalita, Roman Koterba, Wiesław Rytarowski, Andrzej Ankiersztejn i Kazimierz Grzesik.

W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie nałożone przez IX Zjazd Delegatów w zakresie szkolenia kadr. Przeszkolono 206 organizatorów i sędziów oraz 30 instruktorów rekreacji. W ostatnim roku kadencji nastąpiła zmiana na stanowisku prezesa ZW. W miejsce Zenona Gamrackiego wybrano Mieczysława Doskocza. Pełni on tę funkcję nadal.

Zarząd - Kadencja 1981-1986

Prezesi: Zenon Gamracki, od 1985 r. Mieczysław Doskocz,

Wiceprezesi: Stefan Bilski, Henryk Pilawski, od 1985 r. Joanna Wiktor,

Sekretarz: Joanna Wiktor, od 1985 r. Antoni Lew,

Skarbnik: Bronisław Rudnicki,

Członkowie prezydium: Henryk Czerwiński, Marek Dybaś, Aleksander Korpanty, Kazimierz Partyka, Ryszard Pasławski, Wiesław Stępkowski, Wiesław Sznajder, członkowie zarządu: Ewa Bożek, Henryk Borowski, Eugeniusz Drąg, Lesław Dumański, Ryszard Dutkiewicz, Andrzej Głodzik, Franciszek Grzebyk, Józef Knurek, Janina Korab, Józef Krawczyk, Wiesław Magryś, Zdzisław Mostowy, Lech Nowak, Jacek Piekiełek, Zofia Popieluch, Jan Soczek, Wojciech Szostek, Edward Szul, Romuald Ząbek, Bogdan Zieliński.

1987 - 1990

W centrum uwagi "Program Serce"

Do kolejnej kadencji, którą rozpoczął X Zjazd Delegatów, 23 lutego 1986 roku, poprowadził Towarzystwo Mieczysław Doskocz.

W składzie Prezydium, oprócz dotychczasowych działaczy, znaleźli się: Bolesław Zacharski i Jacek Piekiełek, a kierowanie Komisją Rewizyjną powierzono Czesławie Lew. W kadencji tej zarówno Zarząd Wojewódzki jak i ogniska stawiały czoła wielu pogłębiającym się trudnościom, głównie wynikającym z braku środków materialnych i złej atmosfery społecznej. One to bowiem przy zwyczajnej krzątaninie w rozwiązywaniu rodzinnych problemów dnia codziennego tworzyły bariery często nie do przebycia w działalności niektórych ognisk TKKF.

Sytuacja ta wymagała wdrożenia nowych rozwiązań i propozycji programowych, głównie w zakresie prozdrowotnych form ruchu. Nową propozycją był dobrze przyjęty społecznie "Program Serce - TKKF". Do jego realizacji włączyło się wiele ognisk, organizując systematycznie usprawniające zajęcia ruchowe. Najbardziej wszechstronne działania podjęto w ogniskach "Lancet" w Strzyżowie, "Szpital" i "Mandacik" w Rzeszowie oraz "Relax" w Łańcucie, gdzie największą aktywność wykazali: Zofia Popieluch, Krystyna Zięba, Wiesław Rytarowski, Bogdan Ostrowski, Andrzej Ankiersztejn, Aleksander Czekała, Janina Głuszek i Tadeusz Naróg. Organizowano tam cykliczne zajęcia ruchowe w ramach prewencji pierwotnej dla osób z początkowymi chorobami niedotlenienia mięśnia sercowego lub innymi oznakami chorób układu krążenia oraz neutralizowania czynników ryzyka, takich jak: nadwaga, palenie tytoniu, stres, nerwice, nadciśnienie krwi. Zorganizowano również obóz zimowy w Ustrzykach Dolnych i letni w Wysowej.

Dużą pomoc w realizacji tego programu uzyskaliśmy ze strony życzliwych Towarzystwu lekarzy, dziennikarzy i władz. Przy Zarządzie Wojewódzkim TKKF powstała "Rada Programowa", a przewodnictwo objął człowiek wielkiego szacunku - prof. dr Zbigniew Szmigiel. W jej składzie zgodziły się pracować osoby o najwyższym autorytecie w swojej dziedzinie, m.in.: prof. dr hab. Lesław Grzegorczyk, dr Leszek Czerwiński, lek. med. Władysław Drabik, red. Jerzy Dubiel, dr Stanisław Kowal, wicewojewoda rzeszowski Marian Skubisz, red. Anna Koniecka, prof. dr hab. Andrzej Kwolek, lek. med. Irena Pikor, dr farm. Wiesław Rytarowski, red. Tadeusz Szylar, red. Ryszard Ważny.

Nadal bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się "Spartakiada zimowa" w Dylągówce i kolejna edycja "Biegu Rzecha". Podkreślenia wymaga nieustępliwość działaczy takich ognisk TKKF, jak: "Łączność", "Schron", "Mandacik" z Rzeszowa oraz "Strzyżowiak" i "Pogórze" ze Strzyżowa w prowadzeniu wypożyczalni sprzętu; zostali oni nagrodzeni przez Zarząd Wojewódzki przyznaniem namiotów i materaców. Powstała też przy ul. Browarnej wojewódzka wypożyczalnia TKKF.

Obchody jubileuszu były skromne w kosztach, ale bogate w treści.Tysiące dziewcząt i chłopców uczestniczyło w Centralnej Inauguracji Tygodnia Kultury Fizycznej w święcie radości i zabawy. Dużym wyróżnieniem dla TKKF było powierzenie mu "Centralnej Inauguracji Tygodnia Kultury Fizycznej na stadionie "Stali" Rzeszów. Impreza zgromadziła tysiące uczestników. W Rzeszowie zrealizował swoje posiedzenie Zarząd Główny TKKF i Rada Przyjaciół Towarzystwa.

Uczestnicy Centralnej Inauguracji Tygodnia Kultury Fizycznej walczyli o laury na boisku sportowym - Zarząd Główny i Rada Przyjaciół TKKF tworzyli program na sali konferencyjnej.

Zarząd - Kadencja 1986-1990

Prezes: Mieczysław Doskocz,

Wiceprezesi: Joanna Wiktor, Stefan Bilski,

Sekretarz: Antoni Lew,

Skarbnik: Bronisław Rudnicki,

Członkowie prezydium: Henryk Czerwiński, Marek Dybaś, Jacek Piekiełek, Wiesław Sznajder, Bolesław Zacharski,

Członkowie zarządu: Ewa Bożek, Władysława Czają, Emil Bator, Eugeniusz Drąg, Adam Dydek, Emil Gac, Andrzej Głodzik, Józef Knurek, Andrzej Kosiorowski, Józef Krawczyk, Stanisław Leśniak, Ryszard Michael, Bogda Olszanecka.

1991 - 1994

Skazani na własne siły

Początek nowej kadencji miał miejsce na XI Zjeździe Delegatów, który obradował 19 maja 1990 roku. Dokonał on wyboru władz, w skład których weszło 16 działaczy, w tej liczbie prezes Mieczysław Doskocz oraz wiceprezesi Stefan Bilski i Bogusław Rychlicki. Prośbę o zwolnienie z członka Prezydium złożyła Joanna Wiktor - pełniąca obowiązki wiceprezesa, a na jej miejsce wybrano Stanisława Korzeniowskiego z Ogniska TKKF "Olimpia" w Łańcucie.

Swoistego rodzaju odrodzenie przeżywa liga tenisa ziemnego zapoczątkowana w 1983 roku w formie turniejów przez Adama Kalitę - Prezesa Ogniska TKKF "Turkus" i Romana Koterbę - Prezesa Ogniska TKKF "Śródmieście" - również znanego jako popularyzatora najpierw rekreacyjnej "kometki", a później sportowej gry badmintona.Największy jej rozkwit w TKKF przypada na lata 1985-1993, a szczególnie 1988 i 1991 rok, kiedy startowało odpowiednio 19 i 20 drużyn, zaś ambicje, umiejętności i wola walki uczestników często przewyższały sportowców wyczynowych. Organizatorami ligi, obok wymienionego wcześniej Adama Kality, byli: Antoni Lew, Wiesław Rytarowski, Bogdan Solarski, Jerzy Kozik, Tadeusz Ferenc i Kazimierz Maciej. Można wręcz stwierdzić, że w tym okresie Towarzystwo było najpoważniejszym kreatorem tej pięknej formy rekreacji fizycznej, jaką jest tenis.

Równie udanym przedsięwzięciem rekreacyjnym była, organizowana od 1986 roku w formie turniejów indywidualnych, a od sezonu 1988/89 cyklicznie powtarzanych rozgrywek, liga w tenisie stołowym. Jej najlepszymi zawodnikami byli: wśród kobiet: Czesława Lew, Elżbieta Dulińska i Magdalena Dubicka, mężczyzn zaś: Emil Bator, Bogusław Rychlicki, Zenon Tendera, Mieczysław Doskocz, Andrzej Czachor, Andrzej Wilk, Mariusz Kołaczko, Adam Bereś, Bogusław Wanatowicz i Sylwester Czernij. Często na poszczególnych turniejach zaliczanych do ligi uczestniczyło blisko 200 zawodników.

Kontynuacją turniejów o puchar CRZZ w piłce siatkowej była ligaj która u progu lat dziewięćdziesiątych przeżywała największe zainteresowanie, skupiając niespełna 20 drużyn, w tym 5 żeńskich. Swój prymat wielokrotnie powtarzały siatkarki z ogniska "Lancet" Strzyżów i "Krokus" Rzeszów, wśród mężczyzn zaś ognisko "Zaworek" i "Szpital" z Rzeszowa oraz "Metal" z Łańcuta i "Strzyżowiak" ze Strzyżowa. Organizatorami tej ligi byli Jacek Pikiełek i Jan Czyż.

Ligowe pojedynki, w ciszy pomieszczeń, toczyli od 1985 roku brydżyści. Sprawczą siłą ich organizacji był Wiesław Sznajder - Prezes Ogniska TKKF "Schron", który wraz z Tadeuszem Nagrodzkim, Andrzejem Ankiersztejnem i Aleksandrem Czekałą przez wiele dni i wieczorów tworzyli stolikową płaszczyznę porozumienia w licytacji, a następnie bezkrwawej, choć pełnej napięcia psychicznego, walki.

Przełomowym wydarzeniem było przekazanie w 1990 roku przez władze miasta Rzeszowa na własność Towarzystwa obiektu przy ul. 17 Pułku Piechoty - dawniej Browarna, który w okresie międzywojennym służył do zajęć sportowych wojska i Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", po wojnie zaś był "kuźnią" talentów sportowych i kadr instruktorskich dla sportu oraz miejscem rekreacji fizycznej Ogniska TKKF "Śródmieście". Wprawdzie obiekt ten wymagał kapitalnego remontu, to ziścił starania wielu pokoleń działaczy o własną bazę sportowo-rekreacyjną. Stąd z ogromną determinacją przystąpiono do starań o środki finansowe na ten cel.

Zarząd - Kadencja 1990-1994

Prezes: Mieczysław Doskocz,

Wiceprezesi: Stefan Bilski, Bogusław Rychlicki,

Sekretarz: Antoni Lew,

Skarbnik: Wiesław Sznajder,

Członkowie prezydium: Henryk Czerwiński, Jacek Piekiełek, Stanisław Korzeniowski,

Członkowie zarządu: Joanna Wiktor, Marek Dybaś, Jerzy Biesiadecki, Jan Nawłoka, Eugeniusz Drąg, Adam Kalita, Wiesław Rytarowski, Jan Świerad, Aleksander Tor.

1995 - 1998

W przededniu jubileuszu

28 maja 1994 roku obradował XII Wojewódzki Zjazd Delegatów. Zapowiadał on korzystniejsze tendencje w działalności Towarzystwa. Obrady , obok Mieczysława Borowego - Prezesa Zarządu Głównego TKKF, zaszczycili: dr Kazimierz Surowiec - Wojewoda Rzeszowski i dr inż. Mieczysław Janowski - Prezydent Rzeszowa. Obydwaj goście w swych wypowiedziach wysoko ocenili formy działalności Towarzystwa oraz złożyli deklarację daleko idącej pomocy, która się potwierdziła.

Zjazd wybrał zgodnie z nowymi zapisami statutu, w głosowaniu bezpośrednim Prezesa, którym został Mieczysław Doskocz oraz zdecydowanie mniejszy liczbowo, bo 12-osobowy skład Zarządu, w którym wiceprezesami zostali Henryk Czerwiński i Bogusław Rychlicki, skarbnikiem Bronisław Rudnicki, a sekretarzem Antoni Lew dokooptowany w trakcie kadencji. Przewodniczącym WKR został Zbigniew Stanio.

Na X Krajowym Zjeździe Delegatów Mieczysława Doskocza wybrano Wiceprezesem Zarządu Głównego TKKF, Bogusława Rychlickiego członkiem Zarządu, a Bronisława Rudnickiego członkiem CKR, doceniając w ten sposób duży wkład Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie w całokształt krajowych osiągnięć Towarzystwa.

Dogodną płaszczyzną w realizacji zadań stał się zainicjowany w 1995 roku "Sportowy turniej miast i gmin". Już na starcie zyskał on dużą popularność. Uczestniczyło w nim 26 miast i gmin. We współzawodnictwie krajowym zwyciężyły Kolbuszowa i Sędziszów Małopolski, a trzecie miejsce zajął Strzyżów.

Dużym sukcesem zakończył się udział Kolbuszowej w światowym dniu sportu pn. "Challenge-Day", która zwycięsko konkurowała z japońskim miastem Kamo-Chio.

W kolejnych dwu latach nasze województwo zdobyło laur za największą popularność turnieju, miasta i gminy zaś zdystansowały swoich rywali z Polski. W 1996 roku I miejsce zdobył Leżajsk, a Kolbuszowa i Frysztak wyróżnienie. W 1997 roku - II miejsce zdobyły Ropczyce, III miejsce Strzyżów, Frysztak i Leżajsk wyróżnienia.

Organizacja "Sportowego turnieju miast i gmin" przyniosła korzyści zarówno w postaci aktwizacji wielu środowisk, jak również materialne w postaci sprzętu lub dofinansowania obozów.

Tradycyjnie trwała "bitwa" w ligach i zwyciężyli najlepsi, którzy w 1997 roku mieli możliwość zaprezentować się na Centralnym Zlocie 40-lecia TKKF, jednak bez sukcesu.

Dużo radości dzieciom niepełnosprawnym przyniosły organizowane przez Towarzystwo wspólnie ze stowarzyszeniem "Olimpiady Specjalne" TPD i "Caritas" diecezji rzeszowskiej igrzyska wojewódzkie, biegi terenowe i inne imprezy integracyjne organizowane z okazji "Dnia Dziecka", "Dnia Kultury Fizycznej".

Radość, wypoczynek i poznanie pięknych okolic zdominowały pobyt na koloniach organizowanych przez Towarzystwo w Iwoniczu Zdroju, ponad 120 dzieci z terenów objętych powodzią, gmin Borowej i Czermina.

Zarząd - Kadencja 1994-1998

Prezes: Mieczysław Doskocz,

Wiceprezesi: Bogusław Rychlicki, Henryk Czerwiński,

Sekretarz: Antoni Lew,

Skarbnik: Bronisław Rudnicki,

Członkowie prezydium: Marek Dybaś,

Członkowie zarządu: Jacek Piekiełek, Jan Czyż, Wiesław Rytarowski, Stefan Bilski, Wiesław Sznajder, Jan Swierad, Joanna Wiktor.

1999 - 2012

Na XIV Nadzwyczajnym Wojewódzkimi Zjazdzie Delegatów TKKF Województwa Podkarpackiego, który odbył się 25.04.1999 r. został powołany Zarząd Wojewódzki w składzie 15 osobowym oraz pięcioosobowa Komisja Rewizyjna.

Prezesem zarządu został wybrany mgr Mieczysław Doskocz. Pozostali członkowie zarządu to: wiceprezesi: Bogusław Rychlicki, Bogdan Fiołka; skarbnik: Wiesław Sznajder; sekretarz: Antoni Lew; członkowie: Jacek Piekiełek, Marek Dybaś, Ryszard Borcz, Jan Czyż, Jerzy Miśkiewicz, Bogusław Czerep, Grażyna Ostrowska, Bronisław Rudnicki, Henryk Borowski i Grzegorz Skowron. W trakcie trwania kadencji z funkcji skarbnika i członka zarządu zrezygnował pan Wiesław Sznajder. Funkcję tę przejął Bronisław Rudnicki.

Do najważniejszych zadań realizowanych w minionym okresie należy zaliczyć:

 • Organizowanie od wielu lat ligi TKKF w tenisie stołowym z udziałem dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn w tym również osób niepełnosprawnych.
 • Organizowanie Ligi TKKF w piłce siatkowej organizowane na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
 • Organizowanie Podkarpackiej Olimpiady Tenisa stołowego od szczebla podstawowego jak kluby, świetlice, domy kultury, szkoły poprzez szczebel gminny, powiatowy aż do wojewódzkiego. Podjęta inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
 • Organizowanie w Zabajce k/Głogowa Wojewódzkiej Olimpiady dla Dzieci specjalnej troski w której corocznie bierze udział około 500 dzieci.
 • Organizowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin Województwa Podkarpackiego.
 • Organizowanie Rzeszowskiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych na stadionie sportowym „Podhalańczyk”. Uczestnicy mogą w nim sprawdzić swoje możliwości poprzez konkurencje sportowo-rekreacyjne.
 • Wielki Turniej Piłki Nożnej pod nazwą „Sportowe Lato” organizowany wspólnie z Gazetą codzienną”Nowiny” w okresie wakacji 2001r. na obiektach Gimnazjum Nr. 7, Spółdzielni „Nowe miasto” oraz boisku Salezjańskiego Stowarzyszenia Sportowego Salos „Don Bosco”. Uczestnikami turnieju były drużyny w wieku od 13 do 17 lat. Wśród drużyn znalazła się jedna drużyna żeńska „Iskiereczki” z Biedaczowa, która swoje mecze rozgrywała z chłopakami.
 • Obozy Sportowo - rekreacyjne pod nazwą „Sportowe Wakacje” dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz niskim statusie materialnym wywodzących się z Uczniowskich i Parafialnych Klubów Sportowych w takich dyscyplinach jak: judo, karate, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis stołowy i pływanie.
 • Współorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej „Postaw serce na nogi”. Jest to akcja ogólnopolska której honorowym patronem w swoim czasie był prezydent Aleksander Kwaśniewski.
 • Organizowanie cyklicznego turnieju o „Złotą piłkę” przy współudziale Przemyskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Ognisko”.
 • Organizowanie Regionalnego Biegu o memoriał Jacka Koziołka połączony z cyklem imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych w Radomyślu Wielkim przy wydatnej pomocy Ogniska TKKF „Szarotka”.
 • W maju i czerwcu 2003 r. PTKKF buło organizatorem I Rzeszowskiego Biegu Ulicznego pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Rzeszowskiego Rajdu Rowerowego, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Ruch dla zdrowia” w Rzeszowie.
 • Współorganizowanie regionalnej imprezy sportowo-rekreacyjnej „Biegaj nad Sanem” przy współudziale Przemyskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Ognisko”.
 • Współorganizowanie Osiedlowych i międzyosiedlowych imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych i osób niepełnosprawnych z udziłame rodzin. Imprezy te organizowane są najczęściej z okazji „Dni osiedla” lub Dnia dziecka” oraz Tygodnia Kultury Fizycznej.
 • Imprezy turystyczno – rekreacyjna: Spływ Kajakiem na Sanie z Ubieszyna do Ulanowa oraz Spływ Kajakiem o puchar błękitnej wstęgi Wisły. Imprezy te organizowane są każdego roku przy współudziale Ogniska TKKF „Siarka” w Tarnobrzegu.
 • W dniach 01.05.2010r – 31,05,2010r zostały zorganizowane imprezy pod nazwą „Miesiąc dla zdrowia”, „Czas wolny czas dla sportu” których celem była popularyzacja zdrowego stylu życia.
 • 2.10.2010r. z Okazji Światowego Dnia Marszu Tafisa odbył się marsz po wyznaczonych trasach na terenia miasta Rzeszowa

Organizowano również szkolenia i doskonalenia organizatorów kultury fizycznej, instruktorów, młodzieżowych menadżerów sportu powszechnego i sędziów sportowych w tym seminaria dla działaczy samorządowych, powiatowych i gminnych. Szkolenia te były organizowane średnio dwa razy w roku w Iwoniczu Zdroju i Olszanicy.

W 2001 roku został zorganizowany kurs instruktorów jazdy konnej dla 34osób, które uzyskały uprawnienia w postaci legitymacji instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna.

PTKKF czyniło usilne starania w pozyskaniu sprzętu sportowego dla Uczniowskich i Parafialnych Klubów sportowych, Ognisk TKKF oraz placówek oświatowo-kulturalnych.

W 2002 roku odbyła się I Rzeszowska Olimpiada Rodzinna w Tenisie Stołowym, która zgromadziła dużą liczbę rodzin z całego województwa podkarpackiego a została zorganizowana na obiektach sportowych Gimnazjum nr. 7 w Rzeszowie. Olimpiada ta jest rozgrywana corocznie. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Innym równie ważnym przedsięwzięciem służącym aktywnemu i zdrowemu stylowi życia było przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych w ramach kampanii prozdrowotnej pod nazwą „Miesiąc dla zdrowia z Nestle Fitness” na terenie województwa podkarpackiego. W ramach imprez organizowane były punkty pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomy cukru we krwi i pojemności oddechowej. W czasie trwania kampanii w wielu środowiskach ogłoszono godziny bezpłatnych zajęć w fitness klubach, siłowniach kulturystycznych i salach gimnastycznych.

W 2005 roku na bazie Ośrodka Rekreacyjno - Rehabilitacyjnego TKKF przy ul. 17 - pułku piechoty 1 powołano Ośrodek Terapii Ruchowej dla osób III wieku, którego celem była promocja zdrowia dla osób starszych mającym zapobiegać chorobom i utrzymywaniu organizmu w dobrym stanie.

Opisane wyżej imprezy przeprowadzane są w większości corocznie. W niektórych miejscowościach są swego rodzaju świętem i obchodzone są bardzo hucznie. Angażują też całe rodziny i są utęsknieniem wyczekiwane przez społeczność.

2013 -

Skład zarządu i komisji rewizyjnej, które obecnie zarządzają Podkarpackim Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Fizycznej został ustanowiony jeszcze na z XVII Wojewódzkim Zjaździe Delegatów Podkarpackiego TKKF z dnia 17 kwietnia 2010. Przedstawiał się on następująco:
Mieczysław Doskocz – Prezes, Bogusław Rychlicki – Wiceprezes, Barbara Górska – Skarbnik, Antoni Lew – Sekretarz, Jerzy Miśkiewicz, Jacek Piekiełek, Grzegorz Skowron – Członkowie zarządu.

Do chwili obecnej w składzie zarządu zaszły pewne zmiany. Z przyczyn zdrowotnych z funkcji sekretarza zrezygnował Pan Antoni Lew. Z kolei na Abrahamowe łono odszedł Pan Jerzy Miśkiweicz.
Z kolei pierwotny skład komisji rewizyjnej: przewodniczący – Marek Dybaś, Wiceprzewodnicząca – Czesława Lew, członek komisji – Ignacy Lubojański, został powiększony o Wiesława Sznajdera jako członka komisji rewizyjnej.

Najnowsze podsumowanie działalności Podkarpackiego Towarzystwa Kultury Fizycznej w Rzeszowie nastąpiło na XX Wojewódzkim Sprawozdawczym Zjeździe Delegatów Podkarpackiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie, które odbyło się 9.02.2013 r. w Rzeszowie.

Wśród najważniejszych imprez znalazła się: XIV Olimpiada Osób Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” współorganizowana z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło ponad 500 osób – zawodników. Wszyscy uczestnicy z dużym zaangażowaniem startowali wykonując ćwiczenia sprawnościowe w 8 stacjach: ringo, serso, rzut piłką medyczną, rzut podkową, mini koszykówka, sztafeta biegowa, skok w dal z miejsca, wyścig wózków.

Kolejną inicjatywą była Liga TKKF w Tenisie Stołowym i w Piłce Siatkowej prowadzona w czterech kategoriach wiekowych tj. 10-30 lat, 31-45 lat 46-55 lat, oraz powyżej 55 lat. Zorganizowany został także XVIII Turniej Miast i Gmin, który wyzwolił aktywność w 18 jednostkach samorządowych. Kolejną imprezą jaką Prezes przedstawił była Podkarpacka Olimpiada Siatkówki Rodzinnej - memoriał Antoniego Rajzera. Kolejną imprezą, która została omówiona był marsz, który odbył się w dniach 6 – 7.10.2012r. z okazji Światowego Dnia marszu TAFISA. Impreza ta miała charakter powszechny stąd organizowana była w różnych środowiskach. Głównym miejscem było centrum Rzeszowa, gdzie wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa organizowano tzw. półmaraton z udziałem dzieci i młodzieży szkół rzeszowskich wraz z rodzicami.

 

Prezentacja na olimpijskim szlaku